WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین از طریق واتس اپ
سلام. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟

1_ خوش آمدگویی و مقدمه‌ای در مورد دوره

2_ معرفی NABL

3_ مقدمه‌ای بر تایید اعتبار آزمایشگاه‌ها، عملیات NABL و نقش قانون گذاران و ابعاد بین‌المللی اعتباربخشی

4_ مفهوم کیفیت، واژگان کیفیت

5_ تفسیر معیارهای اعتباربخشی ISO/IEC 17025:2017 الزامات عمومی (بند 4):

4.1_ بی‌طرفی

4.2_ محرمانه بودن

6_ تمرین: بی‌طرفی

7_ تعبیر معیارهای اعتباربخشی ISO/IEC 17025:2017 الزامات ساختاری (بند 5)

8_ تمرین: محدوده فعالیت‌های آزمایشگاهی

9_ تفسیر معیارهای تایید اعتبار ISO/IEC 17025:2017 الزامات منابع (ماده 6):

6.1_ عمومی

6.2_ پرسنل

6.3_ امکانات و شرایط محیطی

6.4_ تجهیزات

10_ توضیح در مورد تمرین: الزامات مستندسازی، روش اجرایی، نگهداری رکوردها و رکوردها مطابق ISO/IEC 17025:2017

1_ مروری کوتاه از روز اول

2_ تفسیر معیارهای تایید اعتبار ISO/IEC 17025:2017 الزامات منابع (ماده 6):

6.5_ ردیابی مترولوژی

6.6_ محصولات و خدمات تهیه شده از خارج از آزمایشگاه

3_ تمرین: ردیابی مترولوژی

4_ تمرین: تشخیص بند با توجه به ISO/IEC 17025:2017 (بندهای ۴، ۵ و ۶)

5_ تفسیر ISO/IEC 17025:2017 الزامات فرآیند (بند 7):

7.1_ بررسی درخواست‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها

7.2_ انتخاب، تصدیق و صحه گذاری روش‌ها

6_ تمرین: بررسی درخواست‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها

7_ تفسیر ISO/IEC 17025:2017 الزامات فرآیند (بند 7):

7.3_ نمونه برداری

7.4_ پردازش موارد آزمون یا کالیبراسیون

7.5_ سوابق فنی

7.6_ ارزیابی عدم قطعیت اندازه‌گیری

7.7_ اطمینان از اعتبار نتایج

7.8_ گزارش نتایج

7.9- شکایات

7.10_ کار غیر منطبق

7.11_ کنترل داده‌ها و مدیریت اطلاعات

8_ توضیح در مورد تمرین: الزامات مستندسازی، روش اجرایی، نگهداری رکوردها و رکوردها مطابق ISO/IEC 17025:2017

1_ مروری کوتاه از روز دوم

2_ تفسیر معیارهای تایید اعتبار ISO/IEC 17025:2017 الزامات سیستم مدیریت (بند ۸):

8.1_ گزینه‌ها (گزینه A و گزینه B)

8.2_ مستندات سیستم مدیریت (گزینه A)

8.3_ کنترل اسناد سیستم مدیریت (گزینه A)

8.4_ کنترل سوابق (گزینه A)

8.5_ اقدامات برای مواجهه با ریسک و فرصت‌ها (گزینه A)

8.6_ بهبود (گزینه A)

8.7_ اقدامات اصلاحی (گزینه A)

8.8_ ممیزی داخلی (گزینه A)

8.9_ بازنگری مدیریت (گزینه A)

3_ توضیح در مورد تمرین: الزامات مستند سازی، روش اجرایی، نگهداری رکوردها و رکوردها مطابق ISO/IEC 17025:2017

4_ شناسایی بند با توجه به ISO/IEC 17025:2017 بند های ۷ و ۸

5_ فرآیند اعتباربخشی و روش اجرایی برای تغییرات در عملیات CAB تایید اعتبار شده

6_ عدم انطباق NCها، مبنای / بیانیه عدم انطباق و طبقه بندی موارد عدم انطباق (عمده / جزئی)

7_ توضیحاتی در مورد تمرین: شناسایی و طبقه بندی موارد عدم انطباق و نوشتن اظهارنامه NC

1_ مروری کوتاه از روز سوم

2_ فرایند ارزیابی، مسئولیت ارزیابی سرپرست / ارزیابی، تکنیک‌های ارزیابی، اقدامات ارزیابی خوب و ویژگی‌های ارزیابی و نظارت

3_ انتشارات NABL (مستندات، فرم‌ها و چک لیست‌ها)، ساختار سازمان تایید اعتبار، مروری بر ISO/IEC 17011 وAPAC / ILAC MRA و انتشارات

4_ بحث در مورد تمرین: شناسایی و طبقه‌بندی موارد عدم انطباق و نوشتن اظهارنامه NC

5_ توضیحاتی در خصوص جلسه

6_ تمرین: جلسه افتتاحیه و بازخورد در جلسه افتتاحیه

7_ تهیه گزارش ارزیابی

8_ توضیحات درمورد جلسه اختتامیه

9_ تمرین جلسه اختتامیه

10_ بازخورد جلسه اختتامیه

11_ توضیحات در خصوص فرآیند امتحان

1_ مروری کوتاه از روز چهارم

2_ وب سایت پورتال NABL – راهنمای عملیاتی برای ارزیابان، ارزیابی بیو داده‌ها و پروفایل، ممیزی و درخواست کفایت آنلاین بر اساس ارزیابی سایت، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی و کامنت های NC / بسته شدن در پورتال وب NABL

3_ امتحان کتبی

4_ جلسه پرسش و پاسخ ، بازخورد دوره و اظهارات اختتامیه

روز اول

1_ خوش آمدگویی و مقدمه‌ای در مورد دوره

2_ معرفی NABL

3_ مقدمه‌ای بر تایید اعتبار آزمایشگاه‌ها، عملیات NABL و نقش قانون گذاران و ابعاد بین‌المللی اعتباربخشی

4_ مفهوم کیفیت، واژگان کیفیت

5_ تفسیر معیارهای اعتباربخشی ISO/IEC 17025:2017 الزامات عمومی (بند 4):

4.1_ بی‌طرفی

4.2_ محرمانه بودن

6_ تمرین: بی‌طرفی

7_ تعبیر معیارهای اعتباربخشی ISO/IEC 17025:2017 الزامات ساختاری (بند 5)

8_ تمرین: محدوده فعالیت‌های آزمایشگاهی

9_ تفسیر معیارهای تایید اعتبار ISO/IEC 17025:2017 الزامات منابع (ماده 6):

6.1_ عمومی

6.2_ پرسنل

6.3_ امکانات و شرایط محیطی

6.4_ تجهیزات

10_ توضیح در مورد تمرین: الزامات مستندسازی، روش اجرایی، نگهداری رکوردها و رکوردها مطابق ISO/IEC 17025:2017

روز دوم

1_ مروری کوتاه از روز اول

2_ تفسیر معیارهای تایید اعتبار ISO/IEC 17025:2017 الزامات منابع (ماده 6):

6.5_ ردیابی مترولوژی

6.6_ محصولات و خدمات تهیه شده از خارج از آزمایشگاه

3_ تمرین: ردیابی مترولوژی

4_ تمرین: تشخیص بند با توجه به ISO/IEC 17025:2017 (بندهای ۴، ۵ و ۶)

5_ تفسیر ISO/IEC 17025:2017 الزامات فرآیند (بند 7):

7.1_ بررسی درخواست‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها

7.2_ انتخاب، تصدیق و صحه گذاری روش‌ها

6_ تمرین: بررسی درخواست‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها

7_ تفسیر ISO/IEC 17025:2017 الزامات فرآیند (بند 7):

7.3_ نمونه برداری

7.4_ پردازش موارد آزمون یا کالیبراسیون

7.5_ سوابق فنی

7.6_ ارزیابی عدم قطعیت اندازه‌گیری

7.7_ اطمینان از اعتبار نتایج

7.8_ گزارش نتایج

7.9- شکایات

7.10_ کار غیر منطبق

7.11_ کنترل داده‌ها و مدیریت اطلاعات

8_ توضیح در مورد تمرین: الزامات مستندسازی، روش اجرایی، نگهداری رکوردها و رکوردها مطابق ISO/IEC 17025:2017

روز سوم

1_ مروری کوتاه از روز دوم

2_ تفسیر معیارهای تایید اعتبار ISO/IEC 17025:2017 الزامات سیستم مدیریت (بند ۸):

8.1_ گزینه‌ها (گزینه A و گزینه B)

8.2_ مستندات سیستم مدیریت (گزینه A)

8.3_ کنترل اسناد سیستم مدیریت (گزینه A)

8.4_ کنترل سوابق (گزینه A)

8.5_ اقدامات برای مواجهه با ریسک و فرصت‌ها (گزینه A)

8.6_ بهبود (گزینه A)

8.7_ اقدامات اصلاحی (گزینه A)

8.8_ ممیزی داخلی (گزینه A)

8.9_ بازنگری مدیریت (گزینه A)

3_ توضیح در مورد تمرین: الزامات مستند سازی، روش اجرایی، نگهداری رکوردها و رکوردها مطابق ISO/IEC 17025:2017

4_ شناسایی بند با توجه به ISO/IEC 17025:2017 بند های ۷ و ۸

5_ فرآیند اعتباربخشی و روش اجرایی برای تغییرات در عملیات CAB تایید اعتبار شده

6_ عدم انطباق NCها، مبنای / بیانیه عدم انطباق و طبقه بندی موارد عدم انطباق (عمده / جزئی)

7_ توضیحاتی در مورد تمرین: شناسایی و طبقه بندی موارد عدم انطباق و نوشتن اظهارنامه NC

روز چهارم

1_ مروری کوتاه از روز سوم

2_ فرایند ارزیابی، مسئولیت ارزیابی سرپرست / ارزیابی، تکنیک‌های ارزیابی، اقدامات ارزیابی خوب و ویژگی‌های ارزیابی و نظارت

3_ انتشارات NABL (مستندات، فرم‌ها و چک لیست‌ها)، ساختار سازمان تایید اعتبار، مروری بر ISO/IEC 17011 وAPAC / ILAC MRA و انتشارات

4_ بحث در مورد تمرین: شناسایی و طبقه‌بندی موارد عدم انطباق و نوشتن اظهارنامه NC

5_ توضیحاتی در خصوص جلسه

6_ تمرین: جلسه افتتاحیه و بازخورد در جلسه افتتاحیه

7_ تهیه گزارش ارزیابی

8_ توضیحات درمورد جلسه اختتامیه

9_ تمرین جلسه اختتامیه

10_ بازخورد جلسه اختتامیه

11_ توضیحات در خصوص فرآیند امتحان

روز پنجم

1_ مروری کوتاه از روز چهارم

2_ وب سایت پورتال NABL – راهنمای عملیاتی برای ارزیابان، ارزیابی بیو داده‌ها و پروفایل، ممیزی و درخواست کفایت آنلاین بر اساس ارزیابی سایت، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی و کامنت های NC / بسته شدن در پورتال وب NABL

3_ امتحان کتبی

4_ جلسه پرسش و پاسخ ، بازخورد دوره و اظهارات اختتامیه